Rekisterinpitäjä
Botnia Staff Oy
y-tunnus: 2745801-1
Putentie 11, 61800 Kauhajoki
Puh: 040 5188 563

Tietosuoja-asioiden yhteydenotto
e-mail: tietosuoja@botniastaff.fi
Puh: 040 5188 563

Selosteen kuvaus ja käyttötarkoitus
Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) artiklan 13 ja 14 mukainen tietosuojaseloste. Tietosuojaselosteessa kerrotaan tiedot, joita rekisterinpitäjä kerää ja välittää työnhakijoilta.

Kerättävät henkilötiedot

Botnia Staff Oy kerää työhakemuspohjalla seuraavat tiedot hakijoista:

Perustiedot: Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot: osoite, sähköposti, puhelinnumero
Koulutustiedot: opintolinja, valmistumisvuosi, opintojen keskeneräisyys, korttikoulutukset
Työkokemus: aikaisemmat työpaikat, työtehtävät, sekä työn kesto
Ansioluettelo: halutessaan hakija voi liittää oman CV:nsä, joka pohjasta riippuen sisältää esim, henkilön yhteystietoja, kuvan, aikaisemman työkokemuksen, kuvauksen hakijasta, harrastuksia yms
Hakemus: hakija kirjoittaa itsestään haluamansa tiedot hakemukseen. esim. luonteenpiirteeitä, käytettävyyden, kielitaidon, ajokorttitiedot ja muita työllistymiseen vaikuttavia tietoja

Täyttämällä hakemuspohjan, sekä hyväksymällä tietosuojaselosteen, hakija luovuttaa antamansa tiedot Botnia Staff Oy:n käyttöön rekrytointia varten. Botnia Staff Oy luovuttaa tietoja myös toimeksiantajilleen, eli omille asiakkailleen, mutta vain rekrytointitarkoituksessa.

Henkilötietojen lähteet

Botnia Staff Oy kerää henkilötietoja lähtökohtaisesti hakijoilta itseltään, sekä julkisista työnhakua edistävistä palveluista, johon hakija on rekisteröitynyt. Hakijan suostumuksella tietoja voidaan kerätä myös muualta, kuten rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta tai viranomaistahoilta.

Hakijan tietoja voidaan kerätä myös ilman hakijan suostumusta lainsäädännön sallimissa tilanteissa.

Henkilötietojen käsittely, käyttötarkoitus ja tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Botnia Staff Oy kerää hakijoiden tiedot ainoastaan rekrytointia varten. Tiedot kerätään sähköisessä muodossa, mutta tarvittaessa muutetaan myös paperimuotoon. Hakemuksessa annettujen yhteystietojen perusteella hakijaan otetaan yhteyttä rekrytointitarkoituksessa. Hakemukset myös välitetään toimeksiantajayritykselle, eli Botnia Staff Oy:n asiakkaalle, mutta tällöinkin vain rekrytointitoimia varten. Mikäli hakemus johtaa työhönottoon voidaan tietoja käyttää työsopimuksen valmisteluun, sekä toimittaa Botnia Staff Oy:n kirjanpitäjälle hallinnollisia toimia varten.

Kuittaamalla hakemus-sivun lopussa olevan tekstin ”olen tutustunut tietosuojatiedotteeseen” hakija hyväksyy tietojen tallentamisen, sekä luovuttamisen edellä mainittuja toimia varten.
Botnia Staff ei luovuta henkilötietoja Suomen ulkopuolelle missään tilanteessa ilman erillistä suotumusta hakijalta.

Botnia Staff ottaa hakijoihin yhteyttä ainoastaan rekrytointitarkoituksessa, eikä lähetä mainosviestejä. Hakijalla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta viestejä vastaamalla saapuvaan viestiin, tai soittamalla Botnia Staff Oy:lle.

Henkilötietojen suojaaminen

Botnia Staff Oy suojaa sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot asianmukaisilla tietoturvaratkaisuilla, kuten palomuureilla ja salasanoilla. Paperiversiot säilytetään asianmukaisesti tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

Hakijoiden tietoihin pääsee ainoastaan Botnia Staff Oy:n rekrytoinnista vastaavat henkilöt ja tilitoimisto, sekä Botnia Staff Oy:n toimeksiantaja yrityksessä rekrytoinnista vastaavat henkilöt joille tiedot välitetään salatulla sähköpostiviestillä.

Henkilötietojen säilytys ja poistaminen

Henkilötiedot säilytetään vähintään niin kauan, kunnes rekrytointiprosessi on päättynyt, kuitenkin enintään vuoden. Tämän jälkeen sekä sähköiset, että paperiversiot henkilötiedoista tuhotaan.

Hakijan oikeudet

Hakijalla on seuraavat oikeudet koskien omia henkilötietojaan:

1. Hakijalla on oikeus pyytää Botnia Staff Oy:ltä pääsy itseään koskeviin henkilötietoihin , sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista
2. Hakijalla on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista tietosuojalainsäädännön puitteissa ja sen mukaisesti, jolloin tiedot poistetaan ja hakijan rekrytointi keskeytetään
3. Hakijalla on oikeus saada henkilötiedot niiden siirtämistä toista rekisteriä varten
4. Työnhakijalla on oikeus rajoittaa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä, jolloin tiedot poistetaan ja rekrytointi hakijan kohdalla keskeytetään
5. Hakijalla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle, jos hakija katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyä koskevia lakisääteisiä oikeuksiaan on rikottu

Tietosuojaselosteen ylläpito ja muuttaminen

Botnia Staff Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä selostetta. Selostetta voidaan päivittää lainsäädännön muuttuessa.